Privacyverklaring

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag, Postadres Noordwal 56, 2513 EC Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: IHDH

Postadres: Noordwal 56, 2513 EC Den Haag, Nederland

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag. De secretaris is te bereiken via secretaris@ihdh.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@ihdh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van onze betalingen

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Internationaal Homomonument Den Haag) tussen zit. Stichting Internationaal Homomonument Den Haag gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: kantoorsoftware voor tekstverwerking, digitaal rekenblad-programma, emailcorespondentie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens die wij verwerken: drie jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit absoluut nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zijn ons ervan bewust dat privacy bescherming biedt voor personen die vanwege hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit worden onderdrukt of vervolgd. Wij verstrekken bijvoorbeeld geen gegevens van personen die ons algemene vragen stellen over (de uitvoering van) onze statutaire taken en doelstellingen, zoals de organisatie van een bijeenkomst, herdenking, evenement of belangenbehartiging.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag gebruikt alleen technische en functionele cookies. En eventueel ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij volgen u niet op het internet en wij verkopen geen data. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen voor onze website. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Internationaal Homomonument Den Haag en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@ihdh.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Internationaal Homomonument Den Haag wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via secretaris@ihdh.nl

Vacatures

Wie voegt daad bij woord door zich in te zetten voor de LHBTIQ+ -gemeenschap binnen de activiteiten van onze organisatie? Wij zoeken namelijk vrijwilligers (penningmeester) die samen met ons aan de slag willen gaan.

Stichting Internationaal Homomonument Den Haag organiseert sinds 35 jaar de jaarlijkse 4 mei ceremonie bij het internationaal homomonument in Den Haag. Het monument heeft sinds 2015 een prominente plek op de Koekamp vlakbij Den Haag CS. De afgelopen jaren is er sprake van een toenemende publieke deelname aan de 4 mei ceremonie.

De organisatie van de ceremonie wordt door de stichting gecoördineerd in samenwerking met COC Haaglanden en de gemeente Den Haag. Daarnaast zijn LHBTIQ+ -zangkoren, politie, toeleverings­bedrijven, maatschappelijke organisaties en een ceremoniemeester bij de organisatie betrokken. Het bestuur van de stichting is zelf actief bezig met de voorbereidingen en de uitvoering op 4 mei. De voorbereidingen bestaan vooral uit reguliere, doorgaans maandelijkse, avond­bijeenkomsten in aanloop naar 4 mei en het voeren van overleg en afstemming met alle betrokkenen. Onder de genodigden zijn betrokkenen uit maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van overheid en politiek. De laatste jaren zijn er 250 tot 350 personen bij de herdenking aanwezig.

Naast het organiseren van de 4 mei ceremonie streeft de stichting naar een sterkere betrokkenheid binnen de LHBTI-gemeenschap bij het monument. Hiertoe zijn ideeën uitgewerkt en neergelegd in een plan met de werknaam ‘Pridepark The Hague’. De komende tijd zal er nog veel moeten gebeuren om deze ideeën ook gerealiseerd te krijgen.

De onderlinge sfeer in het bestuur is amicaal en we stropen zelf de mouwen op. Het gaat hier om onbezoldigd vrijwilligerswerk. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed.

Profiel

  • Een positieve en betrokken mentale instelling

  • Creatief en praktisch gericht

  • Bij voorkeur enige kennis en gebruik van sociale media/website

Inlichtingen:

E-mail: voorzitter@ihdh.nl

The Monument

 

 

 

Dankwoord


Onze dank gaat uit naar de vele vrijwilligers en de organisaties die het mogelijk maken de 4 mei herdenking te organiseren:

Gemeente Den Haag, COC Haaglanden, Brandweer Nederland (Roze in Rood), Politie Nederland (Roze in Blauw), Politie Eenheid Den Haag, Dutch Government Pride, Den Haag Pride, gebarentolk Mauricio de Kok, RozeGebaar, trompettist Patrice Boileau, stadsdeelkantoor Haagse Hout,  Podiumverhuur Stage-Drapes Support, Live stream MHB Event Facilities, Kim Vermaat Photography, EHBO vrijwilligers Rode Kruis Den Haag.


Deze website is tot stand gekomen met steun van de gemeente Den Haag.